Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności danych osobowych (zwana dalej “Polityką”) dotyczy wszystkich informacji, które witryna internetowa “Rozwój dziecka” (zwana dalej “Witryną”) może uzyskać o Użytkowniku podczas korzystania z usług i produktów na stronie.

Korzystanie z Witryny oznacza bezwarunkową zgodę Użytkownika na niniejszą Politykę oraz warunki przetwarzania podanych w niej danych osobowych; W przypadku braku zgody na te warunki Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z usług i produktów Witryny.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka stanowi integralną część Umowy z Użytkownikiem (zwanej dalej “Umową”), opublikowanej i dostępnej pod adresem: https://childdevelop.pl/agreement.html

1.2. Zawierając taką Umowę Państwo swobodnie, z własnej woli i dla własnej korzyści, udzielają nieodwołalnej pisemnej zgody do wszelkich środków przetwarzania danych osobowych, w tym wszelkiego działania (operacja) lub zestawu działań (operacje) realizowanych z wykorzystaniem urządzeń automatyki lub bez zastosowania takich środków z danymi osobistymi, w tym gromadzenia, rejestrowania, systematyki, przechowywania, wyjaśnienia (aktualizacja, modyfikacja), ekstrakcji, stosowania, transferu (dystrybucja, zapewnienie, dostęp) depersonalizacji, blokowania, usuwania, niszczenia danych osobowych zgodnie z celami niniejszej Polityki.

1.3. Do niniejszej Polityki, w tym interpretacji jej postanowień i procedury akceptacji, wykonania, modyfikacji i rozwiązania, zastosowanie ma ustawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. W niniejszej Polityce obowiązują określenia i definicje zawarte w Umowie i innych umowach zawartych z Użytkownikiem, chyba że niniejsza Polityka stanowi inaczej lub to wynika z jej treści. W innych przypadkach określenie w Polityce jest interpretowane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej, dobrymi praktykami biznesowymi.

2. Dane osobowe

2.1. W ramach niniejszej Polityki "dane osobowe użytkownika" oznaczają:

2.1.1. Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje o sobie podczas rejestracji (tworzenia konta) lub w trakcie korzystania z Witryny, w tym danych osobowych Użytkownika, które są przesyłane przez sieci społecznościowe “Facebook” (facebook.com), “Twitter” (twitter.com), “Linkedin” (www.linkedin.com), “Google” (google.com), jeśli użytkownik jest tam zarejestrowany i wyraził zgodę na dostarczenie tych danych na Wytrynie. Informacje obowiązkowe są oznaczone w specjalny sposób. Inne informacje dostarczane są przez Użytkownika według własnego uznania.

2.1.2. Dane, które są automatycznie przekazywane przez Użytkownika na Witrynę podczas korzystania z oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika, w tym adres IP, dane cookies, informacje o przeglądarce Użytkownika (lub innym programie, który uzyskuje dostęp do Witryny), techniczne charakterystyka sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika, data i godzina dostępu do Usług, adresy żądanych stron i inne tego rodzaju informacje.

2.1.3. Inne informacje o Użytkowniku, których przetwarzanie wynika z warunków korzystania z niektórych usług Witryny.

2.2. Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie informacji przetwarzanych podczas korzystania z Witryny. Witryna nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie informacji przez witryny stron trzecich, do których Użytkownik może kliknąć linki dostępne na Witrynie.

2.3. Witryna nie weryfikuje autentyczności danych osobowych podanych przez Użytkownika i nie ma możliwości oceny jej zdolności prawnej. Jednak Witryna internetowa opiera się na fakcie, że Użytkownik dostarcza wiarygodnych i wystarczających danych osobowych i utrzymuje te informacje w aktualnym stanie.

3. Cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników

3.1. Witryna gromadzi i przechowuje tylko te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia usług dla Użytkownika lub zawarcia Umowy z użytkownikiem, z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy prawne przewidują obowiązkowe przechowywanie danych osobowych w okresie określonym prawem.

3.2. Dane osobowe Użytkownika Witryna przetwarza w następujących celach:

3.2.1. Zbieramy dane osobowe, które są wskazywane w oienku rejestracji przez sieci społecznościowe, jeśli Użytkownik jest w nich zarejestrowany. Zbieramy pliki cookies i adres IP użytkownika w celu określenia przeglądarki Użytkownika i optymalizacji interakcji użytkownika ze Witryną. Wszystkie informacje są zbierane przez nas w pośtaci "tak jak jest" i nie zmieniają się w procesie zbierania danych.

3.2.2. Zapewnienie Użytkownikowi spersonalizowanych usług i wykonanie Umowy z użytkownikiem;

3.2.3. Komunikacja z Użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień, próśb i informacji dotyczących korzystania z Witryny, zawarcia Umowy użytkownika, a także przetwarzania wniosków od Użytkownika;

3.2.4. Poprawa jakości Witryny, łatwość obsługi, rozwój nowych usług serwisu;

3.2.5. Targetowanie reklam internetowych.

4. Warunki przetwarzania danych osobowych Użytkowników i przekazywania ich stronom trzecim

4.1. Witryna przechowuje dane osobowe Użytkowników zgodnie z niniejszą Polityką i Umową użytkownika.

4.2. Dane poufne Użytkownika nie będą ujawniane, z wyjątkiem przypadków dobrowolnego dostarczenia przez Użytkownika informacji o sobie w celu ogólnego dostępu dla nieograniczonej liczby osób. Korzystając z Witryny Użytkownik wyraża zgodę na publiczną dostępność określonej części jego danych osobowych.

4.3. Witryna ma prawo do przekazania danych osobowych Użytkownika stronom trzecim w następujących przypadkach:

4.3.1. Użytkownik wyraził zgodę na takie działania;

4.3.2. Przeniesienie jest przewidziane w przepisach polskich lub innych mających zastosowanie w ramach procedury prawnej;

4.3.3. W celu zapewnienia możliwości ochrony praw i uzasadnionych interesów Witryny lub stron trzecich w przypadkach, gdy Użytkownik naruszy Umowę użytkownika Witryny lub niniejszą Politykę.

4.4. Podczas przetwarzania danych osobowych Użytkowników Witryna podlega Ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (UE) 2016/679 (GDPR), będącemu aktem prawnym o bezpośredniej mocy wiążącej. GDPR chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.

5. Zmiana i usunięcie danych osobowych. Obowiązkowe przechowywanie danych

5.1. Użytkownik może w dowolnym czasie zmienić (aktualizować, uzupełnić) wskazane przez niego dane osobowe lub ich część, korzystając z funkcji edytowania danych osobowych w sekcji “Profil” (https://childdevelop.pl/users/?do=profile).

5.2. Użytkownik może również usunąć dane osobowe udzielone przez niego w ramach określonego konta, korzystając z funkcji „Usuń profil” w sekcji „Profil”. Jednocześnie usunięcie konta prowadzi do utraty danych i może skutkować brakiem możliwości korzystania z niektórych usług Witryny odpowiednio do Umowy.

5.3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z witryny informacje przekazywane przez sieci społecznościowe „Facebook” (facebook.com), „Twitter” (twitter.com), Google (google.com) podczas rejestracji na witrynie, korzystając z funkcji „Usuń dane sieci społecznościowych” w sekcji „Profil” w bloku informacyjnym „Powiązane konta sieci społecznościowych”.

5.4. Prawa przewidziane w ust. 5.1. i 5.2. niniejszej Polityki mogą być ograniczone zgodnie z ustawodawstwem. W szczególności takie ograniczenia mogą obejmować zobowiązanie Witryny do zachowania zmienionych lub usuniętych przez Użytkownika informacji przez okres ustalony przez prawo oraz do przekazania takich informacji zgodnie z procedurą prawną organowi państwowemu.

6. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą plików Cookie i liczników

6.1. Pliki cookie przesyłane przez Witrynę do urządzenia Użytkownika i przez urządzenie  Użytkownika do Witryny mogą być wykorzystywane przez Witrynę w celu zapewnienia Użytkownikowi spersonalizowanych usług, kierowania reklam, które są pokazywane Użytkownikowi w celach statystycznych i badawczych, oraz w celu ulepszenia usług Witryny.

6.2. Użytkownik ma świadomość, że sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane do odwiedzania stron w Internecie może zabraniać operacji z plikami cookie (dla wszystkich stron lub niektórych tylko stron), a także usuwać wcześniej otrzymane pliki cookie.

6.3. Witryna ma prawo ustalić, że udostępnienie określonej usługi serwisu jest możliwe tylko pod warunkiem, że Użytkownik otrzymuje pliki cookie.

6.4. Struktura pliku cookie, jego treść i parametry techniczne określane są przez Witrynę i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

6.5. Liczniki umieszczone na stronie Witryny mogą być użyte do analizy plików cookie Użytkownika, zbierania i przetwarzania informacji statystycznych na temat korzystania z Witryny oraz w celu zapewnienia operacyjności Witryny w całości lub oddzielnych funkcji w szczególności. Parametry techniczne działania liczników są określane przez Witrynę i mogą być zmieniane bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.

6.6. Użytkownik rozumie i akceptuje możliwość zamieszczania oprogramowania stron trzecich na stronachWitryny, w wyniku czego takie osoby mogą otrzymywać bezosobowe dane. Wspomniane oprogramowanie stron trzecich może obejmować między innymi:

  • systemy do gromadzenia statystyk odwiedzin (na przykład liczniki Google Analytics, LiveInternet itp.);
  • wtyczki społecznościowe (bloki) sieci społecznościowych (na przykład Facebook itp.);
  • systemy banerów (na przykład AdMixer itp.);
  • inne systemy gromadzenia informacji bezosobowych.

7. Środki stosowane w celu ochrony danych osobowych Użytkownika

7.1. Witryna podejmuje niezbędne i wystarczające środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, dystrybucją, a także innymi niewłaściwymi działaniami stron trzecich.

8. Zmiana Polityki prywatności. Obowiązujące prawo

8.1. Witryna ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Podczas wprowadzania zmian w bieżącej wersji wskazana jest data ostatniej aktualizacji. Nowa wersja Polityki wejdzie w życie z chwilą jej umieszczenia, o ile nowa wersja Polityki nie stanowi inaczej. Aktualna wersja jest stale dostępna na stronie https://childdevelop.pl/users/privacy.html.

8.2. Do niniejszej Polityki oraz relacji między Użytkownikiem a Witryną powstałych w związku ze stosowaniem Polityki Prywatności stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Informacja zwrotna.

9.1. Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki można przesyłać do Działu Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej: .

10. Szczegóły firmy

ROZWÓJ DZIECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres pocztowy: WARSZAWA, ul. STEFANA OKRZEI, nr 1A, lok. 10P.
NIP 1133074771
KRS 0000997421
REGON 523421001

11. Informacje zwrotne

Aby się z nami skontaktować, wyślij e-mail na adres lub skorzystaj z formularza czatu online na tej stronie.

Last changes: 18/11/2022.

© childdevelop.pl All rights reserved. 2018